اخرین محصولات ثبت شده

-طرح5مطالعات تطبيقي

-طرح5مطالعات تطبيقي

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ضوابط و استانداردهای مجتمع مسکونی

ضوابط و استانداردهای طراحی مجتمع مسکونی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

(انواع مسکن و ویژگی های آنها(مطالعات موضوعی طرح5

(انواع مسکن و ویژگی های آنها(مطالعات موضوعی طرح5

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چوب وکاربردهای آن

چوب وکاربردهای آن

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل آثار معماری چند معمار موفق داخلی و خارجی

تحلیل آثار معماری چند معمار موفق داخلی و خارجی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجتمع مسکونی هبیتیشن-لکوربوزیه

مجتمع مسکونی هبیتیشن-لکوربوزیه

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجتمع مسکونی آلبیون-نورمن فاستر

مجتمع مسکونی آلبیون-نورمن فاستر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مباني نظري و فرآيند طراحي شهري

مباني نظري و فرآيند طراحي شهري

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فضاهای هتل

فضاهای هتل

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ضوابط و مقررات طراحی مساجد

ضوابط و مقررات طراحی مساجد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معرفی کتاب عرصه هاي زندگي جمعي و زندگي خصوصي

معرفی کتاب عرصه هاي زندگي جمعي و زندگي خصوصي

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

باغ های ایرانی، فرانسوی،اروپایی،ژاپنی و ...

باغ های ایرانی، فرانسوی،اروپایی،ژاپنی و ...

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل